Menu Zamknij

Postępowanie reklamacyjne

 1. Cały Asortyment dostępny w Sklepie internetowym pochodzi z legalnego źródła, jest oryginalny i posiada gwarancję jakości producenta.
 2. Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji w Sklepie internetowym Lovebysandro.pl w związku z wadami Asortymentu. Reklamacje są rozpatrywane przez Sprzedawcę. Wszystkie roszczenia w związku z reklamacją Asortymentu należy kierować wyłącznie do Sprzedawcy.
 3. Reklamację dotyczącą Asortymentu można złożyć drogą elektroniczną poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres reklamacja@lovebysandro.pl, telefonicznie dzwoniąc na numer wskazany na stronie głównej serwisu lub w formie listu poleconego na adres: LOVE BY SANDRO Ul. Świętojańska 44, 81-393 Gdynia, Polska.
 4. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko, adres e-mail podany w Zamówieniu, jeśli Zamówienie było składane bez logowania lub adres e-mail podany w Koncie, jeśli zamówienie było składane z logowaniem, datę zakupu, numer transakcji, opis sytuacji, której reklamacja dotyczy lub innych okoliczności uzasadniających reklamację, a także żądanie Klienta związane ze składaną reklamacją.
 5. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji, CHIC CODE zwraca się do Klienta składającego reklamację o uzupełnienie tych danych lub informacji.
 6. Jeżeli zakupiony Asortyment jest wadliwy, Klient może:
  1. żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę,
  2. żądać wymiany Asortymentu na nowy, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów,
  3. żądać odpowiedniego obniżenia ceny Asortymentu,
  4. odstąpić od umowy, chyba że wady są nieistotne.
 7. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Asortymentu nieposiadającego wad, koszty naprawy lub wymiany oraz rodzaj i stopień stwierdzonej wadliwości, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby Klienta inny sposób zaspokojenia. Jeżeli Sprzedawca otrzymał od Klienta powyższe żądanie i nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że uznał je za uzasadnione.
 8. Jeśli wadliwy Asortyment zostanie naprawiony lub wymieniony na nowy, wówczas Sprzedawca zwraca koszty odesłania wadliwego Asortymentu poniesione przez Klienta oraz na swój koszt wysyła mu naprawiony lub wymieniony Asortyment. Jeżeli naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów, a Klient podejmie decyzję o odstąpieniu od umowy zwrotowi podlegają cena Asortymentu, zapłacona przez Klienta wraz z kosztami poniesionymi przez Klienta, związanymi z dostawą Asortymentu do Klienta oraz odesłaniem Asortymentu do Sklepu internetowego.
 9. Zwrot należności nastąpi w sposób analogiczny do wybranego przez Klienta sposobu płatności za Asortyment, a w przypadku przedpłaty na konto na wskazany przez Klienta rachunek bankowy.
 10. Jeżeli reklamacja została uznana za uzasadnioną przez CHIC CODE, Klient za wyraźną jego zgodą ma możliwość wymiany Asortymentu na inny produkt o wartości niższej lub równej reklamowego albo na bon wartościowy do wykorzystania podczas kolejnych zakupów. W razie wybrania droższego Asortymentu warunkiem jego dostarczenia jest opłacenie różnicy pomiędzy ceną reklamowanego Asortymentu a ceną droższego Asortymentu wybranego w ramach wymiany. W razie wybrania tańszego Asortymentu, różnica pomiędzy ceną reklamowego Asortymentu, a ceną tańszego Asortymentu zostanie zwrócona Klientowi. Zwrot należności nastąpi w sposób analogiczny do wybranego przez Klienta sposobu płatności za Asortyment.
 11. W przypadku nie uznania reklamacji za uzasadnioną przez CHIC CODE, Klient ma możliwość złożenia odwołania od reklamacji. CHIC CODE rozpatruje odwołanie od reklamacji bez zbędnej zwłoki w terminie 30 dni (roboczych/kalendarzowych), liczonym od momentu otrzymania odwołania od reklamacji. W przypadku szczególnie skomplikowanym, gdy nie jest możliwe udzielenie odpowiedzi w terminie określonym powyżej, CHIC CODE informuje Klienta o przyczynie opóźnienia ze wskazaniem okoliczności , które muszą zostać ustalone i przewidywanym terminie udzielenia odpowiedzi, który nie może być dłuższy niż 60 dni od momentu otrzymania odwołania od reklamacji
 12. Sprzedawca  odpowiada za wady Asortymentu jedynie w przypadku ich stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego Asortymentu Klientowi. Termin ten biegnie na nowo w razie wymiany Asortymentu.
 13. Powyższe wymagania, co do postępowania reklamacyjnego nie naruszają ani nie ograniczają praw Klienta do złożenia reklamacji zgodnie z przepisami prawa. Powyższe wymagania w odniesieniu do konsumentów należy interpretować każdorazowo zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 14. Klient będący konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrzenia reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są pod adresem: https://uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595. Ponadto, konsument może złożyć skargę za pośrednictwem platformy ODR, dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/odr. Celem platformy ODR jest pozasądowe rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami w związku z transakcjami handlowymi.

Formularz reklamacyjny – Pobierz 

Odstąpienie od umowy

 1. Klient może odstąpić od umowy sprzedaży Asortymentu kupionego w Sklepie internetowym Lovebysandro.pl bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Odstąpienie od umowy sprzedaży Asortymentu następuje poprzez wypełnienie na stronie Sklepu internetowego Lovebysandro.pl, przez który zostało złożone zamówienie, formularza. Formularz dostępny na stronie https://lovebysandro.pl/zwroty-i-wymiany/ . Wypełniony formularz należy wysłać na adres: odstapienieodumowy@lovebysandro.pl
 2. CHIC CODE dokonuje zwrotu uiszczonej przez Klienta należności za Asortyment w ciągu 14 dni od otrzymania Asortymentu z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że warunkiem zachowania terminu na zwrot należności przez CHIC CODE jest wskazanie danych do zwrotu środków przez Klienta. Zwrot uiszczonej przez Klienta należności za Asortyment następuje z uwzględnieniem ust. 6 poniżej. Na żądanie Klienta uiszczona przez Klienta należność za Asortyment podlegający zwrotowi może zostać zaliczona na poczet należności za inny Asortyment. Takie żądanie Klient zobowiązany przekazać CHIC CODE wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy pod rygorem utraty prawa do zaliczenia uiszczonej należności na poczet ceny za inny Asortyment. W takim przypadku zaliczenie uiszczonej należności na poczet ceny za inny Asortyment następuje w ciągu 14 dni do dnia otrzymania przez Klienta od CHIC CODE informacji o potwierdzeniu złożenia przez Klienta deklaracji zwrotu, a realizacja nowego Zamówienia następuje w ciągu 14 dni od dnia zwrotu przez Klienta Asortymentu objętego deklaracją zwrotu.
 3. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy, jest ona uważana za niezawartą.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Klienta, CHIC CODE przekaże Klientowi na adres e-mail podany w Zamówieniu, jeśli Zamówienie było składane bez logowania lub adres e-mail podany w Koncie, jeśli Zamówienie było składane z logowaniem, informację o dalszym postępowaniu oraz adres, na który należy odesłać Asortyment.
 5. Asortyment powinien zostać odesłany przez Klienta na adres podany przez CHIC CODE w opakowaniu, w którym go otrzymał, z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami. Możliwe jest naruszenie opakowania w celu sprawdzenia, czy otrzymany towar jest zgodny z zawartą umową. Jednakże stopień ingerencji Klienta w opakowanie nie może być bardziej dotkliwy niż w sytuacji, w której Klient miałby się z nim zapoznać w sklepie stacjonarnym. Zwrot Asortymentu powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Klienta informacji od CHIC CODE o potwierdzeniu złożenia przez Klienta deklaracji zwrotu.
 6. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy, CHIC CODE dokonuje zwrotu uiszczonej przez Klienta należności za Asortyment. Zwrot następuje w tej samej formie płatności, której użyto przy zakupie Asortymentu, z zastrzeżeniem, że w przypadku płatności za pobraniem, zwrot następuje na podany przez Klienta numer rachunku bakowego. Klient zobowiązuje się wskazać dane umożliwiające dokonanie zwrotu płatności.
 7. Zwracany Asortyment musi być kompletny i w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, w szczególności celu zapoznania się z wyglądem Asortymentu, zbadania jego zgodności z umową (Zamówieniem), z zastrzeżeniem przewidzianym w zd. 2 i 3 ust. 5 niniejszego Rozdziału. Klient powinien się liczyć z możliwością wykonania prawa odstąpienia i dokonywać tylko czynności zwykłego zarządu.
 8. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje wobec:
  • Asortymentu o właściwościach określonych przez Klienta w Zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
  • Asortymentu, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, np. produktów kosmetycznych.
 9. Zwracany Asortyment należy odsyłać razem z otrzymanym z nim paragonem fiskalnym lub fakturą.
 10. W przypadku przekroczenia przez Klienta terminów dotyczących odstąpienia od umowy, odeśle Klientowi zwrócony Asortyment na jego koszt, jednakże w szczególnie uzasadnionych przypadkach, CHIC CODE może wyrazić zgodę na wymianę Asortymentu na inny Asortyment lub na bon wartościowy do wykorzystania podczas kolejnych zakupów.  W razie wybrania droższego Asortymentu warunkiem jego dostarczenia jest opłacenie różnicy pomiędzy ceną zwróconego Asortymentu, a ceną droższego Asortymentu wybranego w ramach wymiany.
 11. CHIC CODE umożliwia Klientowi odstąpienie od umowy sprzedaży na piśmie lub w drodze korespondencji elektronicznej bez żadnych konsekwencji, jeżeli Asortyment nie został dostarczony Klientowi, mimo że przewidziany termin dostawy już minął. W takiej sytuacji CHIC CODE zwraca kwotę równą uiszczonej cenie Asortymentu i kosztom dostawy.

Formularz odstąpienia od umowy – Pobierz