Menu Zamknij

REGULAMIN
OBOWIĄZUJĄCY OD 15.03.2019

CHIC CODE ul. Świętojańska 33, 81-391 Gdynia , NIP 5862280566, REGON 221809673 (zwana dalej „CHIC CODE”) jest właścicielem serwisu sprzedaży on-line Lovebysandro.pl i asortymentu dostępnego w salonach w Gdyni : LOVE BY SANDRO Świętojańska 44 i BUTIK SANDRO Świętojańska 33

I. Definicje

Klient – osoba fizyczna, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna, dokonująca zakupów w Sklepie internetowym Lovebysandro.pl z logowaniem się do Konta lub bez logowania się do Konta.
Użytkownik – osoba odwiedzająca stronę internetową www.lovebysandro.pl, a także osoba korzystająca z dostępnych usług na stronie, np. zapis na newsletter.
Sklep internetowy Lovebysandro.pl – prowadzony przez CHIC CODE, dostępny dla Klientów i użytkowników, na stronie internetowej www.lovebysandro.pl.
Salon stacjonarny – salony w Gdyni : LOVE BY SANDRO Świętojańska 44 i BUTIK SANDRO Świętojańska 33.
Asortyment – towar oferowany przez CHIC CODE w Sklepie internetowym Lovebysandro.pl
Asortyment „wkrótce” – towar, który będzie dostępny w serwisie sprzedaży on-line; W momencie dotarcia Asortymentu „wkrótce” do Sklepu internetowego Lovebysandro.pl. Asortyment „wkrótce” zmienia status na Asortyment „nowość” i zaczyna być dostępny w Sklepie internetowym Lovebysandro.pl i w Salonach stacjonarnych w Gdyni : LOVE BY SANDRO Świętojańska 44 i BUTIK SANDRO Świętojańska 33. Cena przy Asortymencie „wkrótce” jest ceną orientacyjną i może ulec zmianie przy zmianie statusu na „nowość”.
Cena orientacyjna – wskazana w PLN wartość Asortymentu „wkrótce” określona na podstawie przeliczenia ceny wskazanej przez producenta podanej w walucie EURO, zgodnie ze średnim kursem wymiany walut Narodowego Banku Polskiego na dzień zamieszczenia Asortymentu „wkrótce”. W momencie zmiany statusu Asortymentu na „nowość” cena orientacyjna zostanie przeliczona na cenę regularną.
Cena regularna – wskazana w PLN wartość Asortymentu określona na podstawie przeliczenia ceny wskazanej przez producenta podanej w EURO zgodnie ze średnim kursem wymiany walut Narodowego Banku Polskiego na dzień wprowadzenia Asortymentu do systemu sprzedaży on-line i zmiany statusu na „nowość”.
Rejestracja – proces zakładania Konta przez Klienta.
Konto – wirtualny zbiór zasobów i uprawnień przypisanych konkretnemu Klientowi, który dokonał pełnej Rejestracji, służący do realizacji składanych Zamówień z logowaniem do Konta, zawierający historię zamówień, preferencje Klienta dotyczące wybranych produktów dostępnych w Sklepie internetowym Lovebysandro.pl, dane dotyczące wpłat, udzielonych rabatów z tytułu posiadania karty lojalnościowej.
Zamówienie z logowaniem do Konta – proces wyboru towaru do zakupu bez każdorazowej potrzeby podawania danych osobowych niezbędnych do realizacji Zamówienia, jeśli tylko zostały one uzupełnione podczas Rejestracji i nie uległy zmianie.
Zamówienie bez logowania do Konta – proces wyboru towaru do zakupu wraz z podaniem danych osobowych określonych w formularzu Zamówienia niezbędnych do jego realizacji.
Regulamin – niniejszy zbiór przepisów i zasad regulujących sprzedaż on-line w Sklepie internetowym.
Sprzedawca – CHIC CODE, zawierający umowę sprzedaży z Klientem.

II. Zasady rejestracji

 1. Rejestracja polega na utworzeniu i aktywacji indywidualnego Konta, poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej Sklepu internetowego Lovebysandro.pl, w którym Klient podaje swoje dane teleadresowe. W wyniku takiej rejestracji Klient otrzymuje login i hasło do indywidualnego Konta. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje wiadomość na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym w celu potwierdzenia Rejestracji. Po potwierdzeniu Rejestracji Klient otrzymuje na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym dostęp do indywidualnego Konta, z którego może korzystać po zalogowaniu poprzez podanie zgłoszonego podczas Rejestracji adresu e-mail oraz indywidualnego hasła.
 2. Jeśli Klient nie pamięta hasła dostępu do Konta lub chce zmienić dotychczasowe hasło, powinien wysłać wiadomość poprzez formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie logowania Sklepu internetowego Lovebysandro.pl, podając adres-mail, którym posłużył się podczas zakładania Konta. Na adres zostanie wysłana wiadomość e-mail z wygenerowanym linkiem do zmiany hasła.
 3. Konto zawiera dane Klienta podane przez niego w formularzu rejestracyjnym oraz historię zakupów dokonywanych w Sklepie internetowym Lovebysandro.pl, dane dotyczące wpłat.
 4. Klient zobowiązany jest do niezwłocznej aktualizacji danych podanych w trakcie Rejestracji przy pomocy formularza dostępnego na stronach internetowych Sklepu internetowego Lovebysandro.pl. Klient ponosi odpowiedzialność za podawanie niepełnych, nieaktualnych bądź nieprawdziwych danych bądź brak ich aktualizacji.
 5. Klient może posiadać tylko jedno Konto przypisane do jednego adresu e-mail.
 6. Klientowi nie wolno korzystać z Kont innych Klientów oraz udostępniać innym osobom możliwości korzystania z Konta, w tym indywidualnego hasła dostępu do Konta.
 7. Do korzystania z indywidualnego Konta upoważniony jest wyłącznie Klient, którego dane były wskazane podczas rejestracji.
 8. Klient oświadcza, że dane podane w formularzu rejestracyjnym są prawdziwe i nie naruszają praw osób trzecich.

III. Przyjmowanie i realizacja zamówień

 1. Zamówienie od Klienta jest przyjmowane przez Sklep internetowy Lovebysandro.pl poprzez stronę internetową www.lovebysandro.pl.
 2. Sklep internetowy Lovebysandro.pl przyjmuje Zamówienie z logowaniem do Konta, jak i Zamówienie bez logowania do Konta.
  • Zamówienie z logowaniem do Konta – polega na wyborze towaru do zakupu bez każdorazowej potrzeby podawania danych osobowych niezbędnych do realizacji Zamówienia, jeśli tylko zostały one uzupełnione podczas Rejestracji i nie uległy zmianie.
  • Zamówienie bez logowania do Konta – polega na wyborze towaru do zakupu wraz z podaniem danych osobowych określonych w formularzu Zamówienia niezbędnych do jego realizacji.
 3. Po złożeniu zamówienia Asortymentu Klient otrzymuje wiadomość e-mail z informacją, że Zamówienie dotarło do Sklepu internetowego Lovebysandro.pl. Wiadomość jest wysyłana na adres e-mail podany w trakcie Rejestracji, jeśli dokonuje Zamówienia z logowaniem lub na adres e-mail podany w Zamówieniu, jeśli dokonuje Zamówienia bez logowania.
 4. Przy składaniu Zamówienia Klient zobowiązany jest dokonać zapłaty za Asortyment. Po dokonaniu płatności za Asortyment Klient otrzymuje wiadomość z potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia przez Sklep internetowy Lovebysandro.pl, które równoznaczne jest z zawarciem umowy sprzedaży, z zastrzeżeniem zdania następnego. W przypadku stwierdzenia, że wybrany Asortyment nie jest jednak dostępny, umowa nie zostaje zawarta, CHIC CODE informuje o tym Klienta niezwłocznie, w terminie do 7 dni i dokonuje zwrotu zapłaconej kwoty na rachunek bankowy wskazany przez Klienta, a Klient powyższe akceptuje i nie będzie wnosił żadnych dalszych roszczeń z tego tytułu. Wiadomość jest wysłana na adres e-mail podany w trakcie Rejestracji, jeśli Klient dokonuje Zamówienia z logowaniem lub na adres e-mail podany w Zamówieniu, jeśli dokonuje Zamówienia bez logowania.
 5. W Zamówieniu Klient dokonuje wyboru zamawianego Asortymentu, sposobu płatności oraz jego dostawy, a także podaje adres dostawy i ewentualnie dane do faktury, jeżeli Klient zgłosił chęć jej otrzymania. Zmiana adresu dostawy możliwa jest wyjątkowo, po uzyskaniu zgody CHIC CODE oraz przed wydaniem Asortymentu przewoźnikowi/kurierowi lub innemu podmiotowi, który będzie dostarczał zamówiony Asortyment.
 6. Do każdego Zamówienia wystawiany jest paragon fiskalny, który wysyłany jest do Klienta wraz z zamówionym Asortymentem w formie papierowej lub w formie PDF za pośrednictwem poczty elektronicznej. Na życzenie Klienta wystawiana jest  faktura. W tym celu Klient zaznacza odpowiednią opcję w Zamówieniu.
 7. CHIC CODE zastrzega, że w przypadku Zamówienia z logowaniem do Konta bądź Zamówienia bez logowania do Konta, już złożonego na wybrany Asortyment, dokonywanie modyfikacji Zamówienia nie jest możliwe. W wyjątkowych sytuacjach, jeśli Klient zdecyduje się na inny model powinien ponownie złożyć Zamówienie z logowaniem do Konta bądź Zamówienie bez logowania do Konta na alternatywny Asortyment jednocześnie informując mailowo Sklep internetowy Lovebysandro.pl o zmianie.

IV. Ceny asortymentu i koszty dostawy

 1. Wszystkie ceny Asortymentu zamieszczone na stronie internetowej Sklepu internetowego Lovebysandro.pl podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 2. Ceny Asortymentu nie obejmują kosztów transportu i dostawy Asortymentu. Aktualna informacja o kosztach dostawy dostępna jest na stronie internetowej Sklepu internetowego Lovebysandro.pl
 3. Cena podana przy każdym Asortymencie jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia.
 4. Sklep internetowy Lovebysandro.pl zastrzega sobie prawo do zmiany ceny Asortymentu będącego w ofercie Sklepu internetowego Lovebysandro.pl, który zmienia swój status z Asortymentu „wkrótce” na Asortyment „nowość” z orientacyjnej na regularną, zgodnie z definicjami Rozdziału I niniejszego Regulaminu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny Asortymentu w Zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 5. Koszty dostawy Asortymentu zostaną uwzględnione w paragonie fiskalnym wysyłanym do Klienta.. Na życzenie Klienta wystawiana jest faktura. W tym celu Klient zaznacza odpowiednią opcję w Zamówieniu.

V. Płatności i kody promocyjne

 1. Przy składaniu Zamówienia Klient dokonuje wyboru sposobu płatności za Asortyment spośród możliwości podanych na stronach Sklepu internetowego Lovebysandro.pl. Klient może dokonać płatności kartą kredytową lub korzystając z szybkiego przelewu w systemie Przelewy24, oraz za pobraniem.
 2. Płatność za Asortyment za pobraniem możliwa jest w przypadku Zamówienia nie przekraczającego kwoty 10.000,00 złotych (dziesięć tysięcy złotych).
 3. W przypadku wybranego Asortymentu Sklepu internetowego Lovebysandro.pl CHIC CODE zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych sposobów dostarczenia Zamówień lub form dokonania zapłaty za Zamówienie.
 4. Klient może skorzystać z kodu promocyjnego otrzymanego drogą e-mailową od Sklepu internetowego Lovebysandro.pl lub bonu wartościowego otrzymanego w Salonach stacjonarnych w Gdyni : LOVE BY SANDRO Świętojańska 44 i BUTIK SANDRO Świętojańska 33. Kody rabatowe oraz bony są ograniczone czasowo, po upływie daty ważności Klient nie ma możliwości skorzystania ze zniżki. W Sklepie internetowym Lovebysandro.pl udostępniane są szczegółowe warunki aktualnie obowiązujących regulaminów promocji.

VI. Dostawa asortymentu

 1. Dostawa Asortymentu odbywa się w sposób wybrany przez Klienta (kurier bądź odbiór osobisty) i określony w Zamówieniu. Koszty dostawy Asortymentu, o ile są naliczane, opłacane są przez Klienta przy opłacaniu Zamówienia.
 2. Dostawa Asortymentu możliwa jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Sklep nie kieruje swojej działalności poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a jedynie umożliwia Klientom wskazanie jako miejsca dostawy państwa-członkowskiego Unii Europejskiej tj. Szwecja, Belgia, Holandia, Czechy, Słowacja, Rumunia, Bułgaria, Niemcy, Austria, Wielka Brytania, Włochy, Francja, Hiszpania, Dania, Islandia na zasadach określonych poniżej.
  Do realizacji zamówień, o których mowa w pkt IV, V, VI i VII stosuje się zasady niniejszego Regulaminu, z następującymi modyfikacjami:

  • Termin realizacji zamówienia jest zależny od miejsca dostawy towarów, przy czym standardowo nie przekracza on 7 dni roboczych od dnia przyjęcia zamówienia do realizacji.
  • Koszt wysyłki towarów jest zależny od kraju i jest podawany podczas składania zamówienia, w momencie wyboru kraju docelowego.
  • Dostawa towarów będzie realizowana wyłącznie za pośrednictwem firmy kurierskiej.
  • Zapłata za towary może być dokonana tylko przy użyciu narzędzi płatniczych on-line; nie ma możliwości zamówienia „za pobraniem”.
  • Koszty zwrotu towarów (w ramach zwrotu bądź wymiany) pokrywa Klient.
 4. Przy odbiorze Zamówienia Klient zobowiązany jest dokonać w obecności kuriera sprawdzenia stanu przesyłki niezwłocznie po jej dostarczeniu. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń lub naruszeń przesyłki Klient i kurier sporządzają i podpisują odpowiedni protokół oraz niezwłocznie zawiadamia się o powyższym fakcie CHIC CODE.
 5. CHIC CODE nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Asortymentu lub opóźnienie w jego dostawie z przyczyn leżących po stronie Klienta, w szczególności, jeśli są one spowodowane podaniem przez Klienta błędnego lub niewłaściwego adresu dostawy.
 6. Wysyłka Asortymentu następuje w ciągu 24 godzin od momentu jego przygotowania do wysyłki. Klient otrzymuje na adres e-mail podany w Zamówieniu, jeśli Zamówienie było składane bez logowania lub adres e-mail podany w Koncie, jeśli Zamówienie było składane z logowaniem, informację o tym, że zamówiony Asortyment został wysłany wraz ze wskazaniem w jakim terminie Asortyment zostanie dostarczony. Dostawa zostanie zrealizowana w ciągu 24 godzin od wysyłki.

VII. Postępowanie reklamacyjne

 1. Cały Asortyment dostępny w Sklepie internetowym pochodzi z legalnego źródła, jest oryginalny i posiada gwarancję jakości producenta.
 2. Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji w Sklepie internetowym Lovebysandro.pl w związku z wadami Asortymentu. Reklamacje są rozpatrywane przez Sprzedawcę. Wszystkie roszczenia w związku z reklamacją Asortymentu należy kierować wyłącznie do Sprzedawcy.
 3. Reklamację dotyczącą Asortymentu można złożyć drogą elektroniczną poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres reklamacja@lovebysandro.pl, telefonicznie dzwoniąc na numer wskazany na stronie głównej serwisu lub w formie listu poleconego na adres: LOVE BY SANDRO Ul. Świętojańska 44, 81-393 Gdynia, Polska.
 4. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko, adres e-mail podany w Zamówieniu, jeśli Zamówienie było składane bez logowania lub adres e-mail podany w Koncie, jeśli zamówienie było składane z logowaniem, datę zakupu, numer transakcji, opis sytuacji, której reklamacja dotyczy lub innych okoliczności uzasadniających reklamację, a także żądanie Klienta związane ze składaną reklamacją.
 5. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji, CHIC CODE zwraca się do Klienta składającego reklamację o uzupełnienie tych danych lub informacji.
 6. Jeżeli zakupiony Asortyment jest wadliwy, Klient może:
  1. żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę,
  2. żądać wymiany Asortymentu na nowy, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów,
  3. żądać odpowiedniego obniżenia ceny Asortymentu,
  4. odstąpić od umowy, chyba że wady są nieistotne.
 7. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Asortymentu nieposiadającego wad, koszty naprawy lub wymiany oraz rodzaj i stopień stwierdzonej wadliwości, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby Klienta inny sposób zaspokojenia. Jeżeli Sprzedawca otrzymał od Klienta powyższe żądanie i nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że uznał je za uzasadnione.
 8. Jeśli wadliwy Asortyment zostanie naprawiony lub wymieniony na nowy, wówczas Sprzedawca zwraca koszty odesłania wadliwego Asortymentu poniesione przez Klienta oraz na swój koszt wysyła mu naprawiony lub wymieniony Asortyment. Jeżeli naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów, a Klient podejmie decyzję o odstąpieniu od umowy zwrotowi podlegają cena Asortymentu, zapłacona przez Klienta wraz z kosztami poniesionymi przez Klienta, związanymi z dostawą Asortymentu do Klienta oraz odesłaniem Asortymentu do Sklepu internetowego.
 9. Zwrot należności nastąpi w sposób analogiczny do wybranego przez Klienta sposobu płatności za Asortyment, a w przypadku przedpłaty na konto na wskazany przez Klienta rachunek bankowy.
 10. Jeżeli reklamacja została uznana za uzasadnioną przez CHIC CODE, Klient za wyraźną jego zgodą ma możliwość wymiany Asortymentu na inny produkt o wartości niższej lub równej reklamowego albo na bon wartościowy do wykorzystania podczas kolejnych zakupów. W razie wybrania droższego Asortymentu warunkiem jego dostarczenia jest opłacenie różnicy pomiędzy ceną reklamowanego Asortymentu a ceną droższego Asortymentu wybranego w ramach wymiany. W razie wybrania tańszego Asortymentu, różnica pomiędzy ceną reklamowego Asortymentu, a ceną tańszego Asortymentu zostanie zwrócona Klientowi. Zwrot należności nastąpi w sposób analogiczny do wybranego przez Klienta sposobu płatności za Asortyment.
 11. W przypadku nie uznania reklamacji za uzasadnioną przez CHIC CODE, Klient ma możliwość złożenia odwołania od reklamacji. CHIC CODE rozpatruje odwołanie od reklamacji bez zbędnej zwłoki w terminie 30 dni (roboczych/kalendarzowych), liczonym od momentu otrzymania odwołania od reklamacji. W przypadku szczególnie skomplikowanym, gdy nie jest możliwe udzielenie odpowiedzi w terminie określonym powyżej, CHIC CODE informuje Klienta o przyczynie opóźnienia ze wskazaniem okoliczności , które muszą zostać ustalone i przewidywanym terminie udzielenia odpowiedzi, który nie może być dłuższy niż 60 dni od momentu otrzymania odwołania od reklamacji
 12. Sprzedawca  odpowiada za wady Asortymentu jedynie w przypadku ich stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego Asortymentu Klientowi. Termin ten biegnie na nowo w razie wymiany Asortymentu.
 13. Powyższe wymagania, co do postępowania reklamacyjnego nie naruszają ani nie ograniczają praw Klienta do złożenia reklamacji zgodnie z przepisami prawa. Powyższe wymagania w odniesieniu do konsumentów należy interpretować każdorazowo zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 14. Klient będący konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrzenia reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są pod adresem: https://uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595. Ponadto, konsument może złożyć skargę za pośrednictwem platformy ODR, dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/odr. Celem platformy ODR jest pozasądowe rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami w związku z transakcjami handlowymi.

VIII. Odstąpienie od umowy

 1. Klient może odstąpić od umowy sprzedaży Asortymentu kupionego w Sklepie internetowym Lovebysandro.pl bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Odstąpienie od umowy sprzedaży Asortymentu następuje poprzez wypełnienie na stronie Sklepu internetowego Lovebysandro.pl, przez który zostało złożone zamówienie, formularza. Formularz dostępny na stronie https://lovebysandro.pl/zwroty-i-wymiany/ .Wypełniony formularz należy wysłać na adres: odstapienieodumowy@lovebysandro.pl
 2. CHIC CODE dokonuje zwrotu uiszczonej przez Klienta należności za Asortyment w ciągu 14 dni od otrzymania Asortymentu z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że warunkiem zachowania terminu na zwrot należności przez CHIC CODE jest wskazanie danych do zwrotu środków przez Klienta. Zwrot uiszczonej przez Klienta należności za Asortyment następuje z uwzględnieniem ust. 6 poniżej. Na żądanie Klienta uiszczona przez Klienta należność za Asortyment podlegający zwrotowi może zostać zaliczona na poczet należności za inny Asortyment. Takie żądanie Klient zobowiązany przekazać CHIC CODE wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy pod rygorem utraty prawa do zaliczenia uiszczonej należności na poczet ceny za inny Asortyment. W takim przypadku zaliczenie uiszczonej należności na poczet ceny za inny Asortyment następuje w ciągu 14 dni do dnia otrzymania przez Klienta od CHIC CODE informacji o potwierdzeniu złożenia przez Klienta deklaracji zwrotu, a realizacja nowego Zamówienia następuje w ciągu 14 dni od dnia zwrotu przez Klienta Asortymentu objętego deklaracją zwrotu.
 3. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy, jest ona uważana za niezawartą.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Klienta, CHIC CODE przekaże Klientowi na adres e-mail podany w Zamówieniu, jeśli Zamówienie było składane bez logowania lub adres e-mail podany w Koncie, jeśli Zamówienie było składane z logowaniem, informację o dalszym postępowaniu oraz adres, na który należy odesłać Asortyment.
 5. Asortyment powinien zostać odesłany przez Klienta na adres podany przez CHIC CODE w opakowaniu, w którym go otrzymał, z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami. Możliwe jest naruszenie opakowania w celu sprawdzenia, czy otrzymany towar jest zgodny z zawartą umową. Jednakże stopień ingerencji Klienta w opakowanie nie może być bardziej dotkliwy niż w sytuacji, w której Klient miałby się z nim zapoznać w sklepie stacjonarnym. Zwrot Asortymentu powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Klienta informacji od CHIC CODE o potwierdzeniu złożenia przez Klienta deklaracji zwrotu.
 6. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy, CHIC CODE dokonuje zwrotu uiszczonej przez Klienta należności za Asortyment. Zwrot następuje w tej samej formie płatności, której użyto przy zakupie Asortymentu, z zastrzeżeniem, że w przypadku płatności za pobraniem, zwrot następuje na podany przez Klienta numer rachunku bakowego. Klient zobowiązuje się wskazać dane umożliwiające dokonanie zwrotu płatności.
 7. Zwracany Asortyment musi być kompletny i w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, w szczególności celu zapoznania się z wyglądem Asortymentu, zbadania jego zgodności z umową (Zamówieniem), z zastrzeżeniem przewidzianym w zd. 2 i 3 ust. 5 niniejszego Rozdziału. Klient powinien się liczyć z możliwością wykonania prawa odstąpienia i dokonywać tylko czynności zwykłego zarządu.
 8. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje wobec:
  • Asortymentu o właściwościach określonych przez Klienta w Zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą.
  • Asortymentu, do którego dołączona dodatkowa plomba zabezpieczająca przed użytkowaniem została zerwana, uszkodzona lub zdjęta przez kupującego. Zerwanie plomby jest jednoznaczne z odmową zwrotu zakupionego towaru.
  • Asortymentu, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, np. produktów kosmetycznych.
 9. Zwracany Asortyment należy odsyłać razem z otrzymanym z nim paragonem fiskalnym lub fakturą.
 10. W przypadku przekroczenia przez Klienta terminów dotyczących odstąpienia od umowy, odeśle Klientowi zwrócony Asortyment na jego koszt, jednakże w szczególnie uzasadnionych przypadkach, CHIC CODE może wyrazić zgodę na wymianę Asortymentu na inny Asortyment lub na bon wartościowy do wykorzystania podczas kolejnych zakupów.  W razie wybrania droższego Asortymentu warunkiem jego dostarczenia jest opłacenie różnicy pomiędzy ceną zwróconego Asortymentu, a ceną droższego Asortymentu wybranego w ramach wymiany.
 11. CHIC CODE umożliwia Klientowi odstąpienie od umowy sprzedaży na piśmie lub w drodze korespondencji elektronicznej bez żadnych konsekwencji, jeżeli Asortyment nie został dostarczony Klientowi, mimo że przewidziany termin dostawy już minął. W takiej sytuacji CHIC CODE zwraca kwotę równą uiszczonej cenie Asortymentu i kosztom dostawy.

IX. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie 14 dni od dnia jego opublikowania na stronach Sklepu internetowego Lovebysandro.pl oraz po uprzednim poinformowaniu o tym fakcie Klienta. Sklep internetowy Lovebysandro.pl poinformuje Klientów o zmianie Regulaminu w drodze korespondencji elektronicznej, na adres e-mail przypisany do Konta Klienta.
 2. Klientów, którzy dokonali zakupu danego Asortymentu przed wejściem w życie zmian Regulaminu, obowiązuje Regulamin w wiążący w dacie złożenia Zamówienia.
 3. Zabronione jest wykorzystywanie przez Klientów elementów graficznych (w tym logo Lovebysandro.pl), układu i kompozycji stron internetowych Sklepu internetowego Lovebysandro.pl, a także innych praw własności intelektualnej i przemysłowej, bez uzyskania uprzedniej, pisemnej zgody CHIC CODE. Nazwy Asortymentu i producentów są wykorzystywane wyłącznie w celach handlowych i są zastrzeżonymi znakami towarowymi producentów.
 4. W przypadku naruszenia Regulaminu przez Klienta, CHIC CODE może rozwiązać umowę sprzedaży z Klientem oraz dochodzić stosownych roszczeń, jak również czasowo zablokować dostęp do serwisu.
 5. Wszelkie spory mogące powstać w związku z umową sprzedaży zawartą pomiędzy Klientem a CHIC CODE na zasadach określonych w Regulaminie, będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw i przepisów, w szczególności dotyczących ochrony danych osobowych, ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 poz.1219).