Menu Zamknij

POLITYKA PRYWATNOŚCI

I. Postanowienia ogólne

 1. Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem Sklepu internetowego Lovebysandro.pl, a także za pośrednictwem Salonów stacjonarnych.
 2. Administratorem danych jest CHIC CODE Ul.Świętojańska 33, 81-391 Gdynia , NIP 5862280566, REGON 221809673 (zwana dalej „CHIC CODE”).
 3. Celem Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez CHIC CODE, w zakresie danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem Sklepu oraz powiązanych ze Sklepem usług i narzędzi, wykorzystywanych przez Klientów lub Użytkowników do wykonywania czynności, takich jak zakładanie Konta, składanie Zamówienia i wykonywanie innego rodzaju działań w ramach Sklepu.
 4. Wszelkie wyrażenia występujące w Polityce Prywatności rozpoczynające się dużą literą (np. Sprzedawca, Sklep internetowy, Klient, Użytkownik, Asortyment) należy rozumieć zgodnie z definicjami zawartymi w Regulaminie dostępnym na stronie Sklepu internetowego Lovebysandro.pl

II. Cele, podstawy przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe Klientów lub Użytkowników są zbierane w przypadku:

 1. rejestracji Konta w Sklepie internetowym Lovebysandro.pl;
 2. składania Zamówienia z logowaniem oraz bez logowania do Konta;
 3. korzystania z formularza kontaktowego;
 4. zapisania się  na powiadomienia o: dostawie rozmiaru, nowościach projektanta, przecenie;
 5. zapisania się do programu lojalnościowego;
 6. usługi newsletter;
 7. wystawiania faktur;
 8. zwrotów i reklamacji;
 9. monitoringu.

CHIC CODE przetwarza dane osobowe Klientów lub Użytkowników niezbędne do prawidłowej realizacji usług i dokonaniu zakupów w Sklepie internetowym Lovebysandro.pl. Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych wskazane są odrębnie w stosunku do każdego celu przetwarzania danych, zgodnie z poniższymi postanowieniami zawierającymi szczegółowy opis różnych celów przetwarzania danych.

1. Konto.

 • W przypadku Rejestracji Konta w Sklepie internetowym Lovebysandro.pl Klient podaje takie dane, jak: adres e-mail, imię, nazwisko oraz hasło.
 • Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych zawartych w Koncie Klienta jest wykonanie umowy o prowadzenie Konta w Sklepie internetowym Lovebysandro.pl, którą Klient zawiera z CHIC CODE.
 • Dane osobowe zawarte w Koncie Klienta są przetwarzane przez czas funkcjonowania Konta, czyli przez czas trwania umowy o prowadzenie Konta w Sklepie internetowym Lovebysandro.pl, o której mowa powyżej. W każdej chwili Klient może podjąć decyzję o usunięciu Konta, co skutkować będzie również usunięciem jego danych osobowych z bazy. Należy pamiętać, że usunięcie Konta nie skutkuje usunięciem danych dotyczących złożonych za pośrednictwem Sklepu zamówień.

2. Składanie Zamówienia z logowaniem oraz bez logowania do Konta.

 • W przypadku składania zamówienia w Sklepie, Klient podaje dane osobowe niezbędne do realizacji Zamówienia, tj. imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i adres do dostawy Zamówienia. W przypadku Przedsiębiorców, powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o firmę Przedsiębiorcy, adres i NIP.
 • Podane przez Klienta dane w jego Koncie zostają automatycznie pozostawione do formularza Zamówienia. Klient ma zawsze możliwość ich modyfikacji.
 • Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Klienta zawartych w Zamówieniu jest wykonanie Umowy sprzedaży, którą Klient zawiera na podstawie Regulaminu Sklepu.

3. Formularz kontaktowy.

 • W przypadku skorzystania z formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie Sklepu internetowego Lovebysandro.pl Klient lub Użytkownik podaje następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu. W treści wiadomości Klient lub Użytkownik może również zawrzeć inne dane osobowe.
 • Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest zgoda Klienta lub Użytkownika wynikająca z zainicjowania kontaktu ze Sklepem internetowym Lovebysandro.pl.
 • Dane osobowe przekazywane w ramach formularza kontaktowego przetwarzane są wyłącznie w celu obsługi zapytania Klienta lub Użytkownika. Treść korespondencji może podlegać archiwizacji.

4. Zapis na powiadomienia.

 • W przypadku skorzystania z usługi „Zapisz się na powiadomienie” zamieszczonego na stronie Sklepu internetowego Lovebysandro.pl Klient lub Użytkownik podaje adres e-mail w celu otrzymania powiadomienia o: dostawie rozmiaru, nowościach projektanta, przecenie.
 • Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest zgoda Klienta lub Użytkownika wynikająca z zainicjowania kontaktu ze Sklepem internetowym Lovebysandro.pl.
 • Dane osobowe przekazywane w ramach usługi „Zapisz się na powiadomienie” przetwarzane są wyłącznie w celu obsługi zapytania Klienta lub Użytkownika.

5. Program lojalnościowy.

 • W przypadku skorzystania z programu lojalnościowego Klient lub Użytkownik podaje imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu .
 • Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą na uczestnictwo w programie lojalnościowym.
 • Dane osobowe przekazywane w celu uczestnictwa w programie lojalnościowym przetwarzane są w celu realizacji usługi, promocji wynikających z posiadanego rabatu oraz w celu informowania o produktach i usługach w programie.

6. Newsletter.

 • W przypadku zapisania się na newsletter, Klient lub Użytkownik podaje adres e-mail.
 • Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest usługa świadczona drogą elektroniczną – zgoda osoby, której dane dotyczą na wykonania umowy o świadczenie usługi newsletter.
 • Dane osobowe przekazywane w ramach newslettera przetwarzane są w celu przesyłania informacji zawierających zawierającą reklamy wizerunkowe i produktowe, informacje o nowościach, promocjach, wyprzedażach, akcjach specjalnych, promocyjnych i konkursowych. Należy mieć na uwadze, że tego rodzaju przetwarzanie danych niesie za sobą analizę profilu użytkownika lub Klienta lub Użytkownika, aby określić jakie są jego preferencje celem wysłania mu odpowiednich dla niego informacji. Klient lub Użytkownik może w każdej chwili bezpłatnie zrezygnować z otrzymywania newslettera.
 • Więcej informacji na temat usługi newsletter dostępnych jest w regulaminie pod adresem https://lovebysandro.pl/regulamin/

7. Faktury.

 • Jeżeli w związku ze złożonym Zamówieniem, zostanie wystawiona Klientowi faktura, wówczas w tym celu są przetwarzane dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do wystawienia faktury.
 • Podstawą prawną przetwarzania danych jest wypełnienie prawnego obowiązku wystawienia faktury.

8. Zwroty i reklamacje.

 • W przypadku odstąpienia od umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego Lovebysandro.pl lub złożenia reklamacji dotyczącą Asortymentu, CHIC CODE przekazywane są dane zawarte w formularzu odstąpienia od umowy lub w formularzu reklamacyjnym, która dane te przetwarza w celu realizacji procedury odstąpienia od umowy lub procedury reklamacyjnej.
  Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Klienta jest w tym przypadku wypełnienie przez CHIC CODE prawnych obowiązków związanych z procedurą odstąpienia od umowy lub procedurą reklamacyjną.
 • Formularze odstąpienia od umowy oraz formularze reklamacyjne są przez CHIC CODE archiwizowane. Fakt odstąpienia od umowy lub złożenia reklamacji odnotowywany jest również w systemie sklepowym.

9. Monitoring.

 • Wizerunek osób odwiedzających Salony stacjonarne może być nagrany i utrwalony przez system monitoringu wizyjnego.
 • Monitoring prowadzony jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób, mienia i informacji osób odwiedzających Salony stacjonarne.
 • Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez CHIC CODE lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

III. Okresy przechowywania danych

 1. Okres przechowywania danych osobowych zależy od celu, w jakim dane są przetwarzane. Wynika on z przepisów prawa (które nakazują przechowywanie danych przez określony czas) lub jest niezbędny do wykonania umowy lub prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez CHIC CODE lub przez stronę trzecią.
 2. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda wówczas dane osobowe przetwarzane są przez CHIC CODE tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń.
 3. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, wówczas dane osobowe przetwarzane są przez CHIC CODE tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń.
 4. Dane osobowe pozyskane w związku z monitoringiem będą przetwarzane przez okres 30 dni od dnia utrwalenia, a następnie zostaną trwale usunięte z zastrzeżeniem, że w przypadku konieczności użycia nagrania jako środka dowodowego w postępowaniu prowadzonym przez odpowiednie organy ścigania nagranie może być przekazane tym organom i zostanie trwale zniszczone dopiero po zakończeniu postępowania, w którym stanowią dowód.

IV. Udostępnianie danych osobom trzecim

 1. Dane osobowe Klienta lub Użytkownika przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta CHIC CODE przy prowadzeniu Sklepu internetowego Lovebysandro.pl. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo działają na rzecz CHIC CODE w zakresie celów i sposobów przetwarzania tych danych albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania.
 2. CHIC CODE korzysta z dostawców, którzy wspierają w świadczeniu oferowanych usług. Należą do nich:
  • dostawcy usług technologicznych,
  • dostawcy i partnerzy w świadczeniu usług logistycznych, transportowych i doręczeniowych,
  • dostawcy usług związanych z obsługą klienta,
  • dostawcy i partnerzy w zakresie świadczenia usług związanych z marketingiem i reklamą.
 3. Dostawcy usług mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 4. CHIC CODE ma prawo, a także ustawowy obowiązek do przekazania wybranych bądź wszystkich informacji dotyczących Klientów lub Użytkowników Sklepu organom władzy publicznej bądź podmiotom trzecim, które zgłoszą takie żądanie udzielenia informacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa polskiego.
 5.  CHIC CODE zachowuje prawo do udostępniania danych organom publicznym w prowadzeniu postępowań o możliwe naruszenia prawa lub w zwalczaniu ewentualnych naruszeń Regulaminu Sklepu.

V. Prawa przysługujące osobom, których dane dotyczą

 1. Klientowi lub Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
  • prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Klient lub Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez CHIC CODE.

Przedmiotowe uprawnienia przysługują bez podania przyczyny. Klient lub Użytkownik może realizować swoje uprawnienia kontaktując się z CHIC CODE pod adresem ul. Świętojańska 33, 81-391 Gdynia, bądź pod adresem e-mail: info@lovebysandro.pl .

 1. CHIC CODE może odmówić realizacji niektórych uprawnień spośród wskazanych powyżej w sytuacji, w której realizacja danego uprawnienia stałaby w sprzeczności z uzasadnionym celem przetwarzania przez CHIC CODE danych (na przykład CHIC CODE może odmówić usunięcia danych osobowych zawartych w złożonym przez Klienta Zamówieniu do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej za pośrednictwem sklepu umowy).
 2.  Klienci, którzy zarejestrowali się w Sklepie internetowym Lovebysandro.pl mają prawo do wglądu, edycji i usuwania podanych przez siebie danych. Klient zapewnia, że podawane lub publikowane przez niego dane są poprawne.
 3. Podanie przez Klienta lub Użytkownika danych osobowych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne, by założyć Konto, złożyć Zamówienie, skontaktować ze Sklepem, odstąpić od umowy lub złożyć reklamację.
 4. Usunięcie danych osobowych lub zaprzestanie ich przetwarzania przez CHIC CODE może skutkować brakiem możliwości realizacji usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu internetowego Lovebysandro.pl poważnym ograniczeniem możliwości korzystania z funkcjonalności Sklepu.
 5. CHIC CODE gwarantuje poufność wszelkich przekazanych jej danych osobowych oraz zapewnia podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

VI. Polityka cookies i profilowanie

 1. Pliki cookies. CHIC CODE zbiera w sposób automatyczny informacje zawarte w plikach cookies w celu gromadzenia danych związanych z korzystaniem ze Sklepu internetowego Lovebysandro.pl przez Klienta lub Użytkownika. Prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką Plików Cookies, aby  dowiedzieć  się  więcej  o  plikach  cookies  i  podobnych,  używanych  przez  CHIC CODE mechanizmach,  o  ich przeznaczeniu oraz aby poznać inne, ważne informacje.
 2. Profilowanie. CHIC CODE na potrzeby prezentowania ogólnych reklam, ofert lub promocji (rabatów), przeznaczonych dla wszystkich Klientów lub Użytkowników, w sposób dostosowywany do zainteresowań danego Klienta lub Użytkownika, może zapoznawać się z jego preferencjami, np. poprzez analizę tego jak często odwiedza on Sklep internetowy Lovebysandro.pl. Pozwala to na lepsze zrozumienie oczekiwań Klienta lub Użytkownika oraz dostosowanie się do jego potrzeb, nie wpływając jednak istotnie na jego decyzje. Dzięki korzystaniu przez CHIC CODE z zawansowanych technologii, powyższe działania często będą wykonywane przez system w sposób zautomatyzowany, dzięki czemu wysyłane treści będą najbardziej aktualne, a Klient lub Użytkownik będzie mógł szybko się z nimi zapoznać.

VII. Postanowienia końcowe

 1. Postanowienia Polityki Prywatności mogą być zmieniane bądź aktualizowane, w związku z czym zalecamy regularne śledzenie zmian.
 2. Pytania związane z Polityką Prywatności należy kierować na adres: CHIC CODE ul. Świętojańska 33, 81-391 Gdynia, bądź e-mail: info@lovebysandro.pl
 3. Data ostatniej modyfikacji: 15.03.2019